Untitled Document

หัวข้อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยรับประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

รายละเอียด วันที่ 7 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5