Untitled Document

หัวข้อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด วันที่ 9 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบการวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR พ.ศ.2563 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 5 และ 6