Untitled Document

หัวข้อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมในงานรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2565

รายละเอียด วันที่ 11 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมในงานรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2565 โดยมี ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5