Untitled Document

หัวข้อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบวัดระดับสมิทธิภาพภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด วันที่ 14 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบวัดระดับสมิทธิภาพภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง 251 อาคาร 2 ชั้น 5