Untitled Document

หัวข้อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหสบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

รายละเอียด วันที่ 17 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหสบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5