Untitled Document

หัวข้อวันที่ 17 กันยายน 2565 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

รายละเอียด วันที่ 17 กันยายน 2565 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว