Untitled Document

หัวข้อวันที่ 22 กันยายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการให้คณาจารย์และบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯได้ดำเนินการต่อไป

รายละเอียด วันที่ 22 กันยายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการให้คณาจารย์และบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯได้ดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5