Untitled Document

หัวข้อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม กิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2

รายละเอียด วันที่ 13 ตุลาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม กิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ การบริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมคุณหญิง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร