Untitled Document

หัวข้อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

รายละเอียด วันที่ 20 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับการเทียบโอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นผ่านทางระบบออนไลน์ และระบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสามารถนำมาเทียบโอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาต่อไปได้ไม่เกิน 5 ปี หลังจากผ่านการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5