Untitled Document

หัวข้อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ จัดสอบสารนิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 2 คน

รายละเอียด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ จัดสอบสารนิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 2 คน ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์อาคาร 11 ชั้น 5