Untitled Document

หัวข้อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2565

รายละเอียด วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2565 ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 โดยมร ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานการประชุม