Untitled Document

หัวข้อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

รายละเอียด วันที่ 21 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมห้องผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5