Untitled Document

หัวข้อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ

รายละเอียด บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ วันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมนานาบีช รีสอร์ท อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยมีท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา มาเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาครั้งนี้