Untitled Document

หัวข้อวันที่ 14 มกราคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด วันที่ 14 มกราคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณห้องประชุมชั้น 13 และ 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยมีท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดาเจนมา เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้