Untitled Document

หัวข้อวันที่ 16 มกราคม 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา จัดสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาประจำหลักสูตร

รายละเอียด วันที่ 16 มกราคม 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา จัดสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาประจำหลักสูตร จำนวน 2 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน เป็นประธานการสอบ ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5