Untitled Document

หัวข้อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

รายละเอียด วันที่ 29 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง และตรวจสอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5