Untitled Document

หัวข้อวันที่ 30 มกราคม 2567 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกให้กับนักศึกษา

รายละเอียด วันที่ 30 มกราคม 2567 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5