Untitled Document

หัวข้อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะครุศาสตร์ ดำเนินกิจกรรม ในหัวข้อ “กระตุ้นสมอง สร้างสมาธิ และผ่อนคลายด้วยตาราง 9 ช่อง”ภายใต้โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพและการจัดการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ของผู้สูงอายุ ชุมชนประสานมิตรและบางยี่เรือเขตธนบุรี ด้วยศาสตร์แบบบูรณาการ

รายละเอียด บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะครุศาสตร์ ดำเนินกิจกรรม ในหัวข้อ “กระตุ้นสมอง สร้างสมาธิ และผ่อนคลายด้วยตาราง 9 ช่อง”ภายใต้โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพและการจัดการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ของผู้สูงอายุ ชุมชนประสานมิตรและบางยี่เรือเขตธนบุรี ด้วยศาสตร์แบบบูร ณาการ มี กิจกรรมดังนี้ กิจกรรม “กระตุ้นสมอง สร้างสมาธิ และผ่อนคลายด้วยตาราง 9 ช่อง” ผศ.ดร. กาญจนา สุทธิเนียม ผศ.ดร.ชลพร กองคำ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมเป็นวิทยากร ให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน 50 คน การอบรมมีการสาธิตพร้อมทั้ง ฝึกปฏิบัติ การใช้กิจกรรมตาราง 9 ช่องโดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา แก้วน้อย คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต และการแพทย์แผนไทยบัณฑิตร่วมสังเกตการณ์ ณ ห้อง 251 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี ผศ.ดร.ธนภัทร จันทร์เจริญ รองคณบดี เป็นตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกิจกรรมและกล่าวเปิดงาน