Untitled Document

หัวข้อวันที่ 21 มีนาคม 2567 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกให้กับนักศึกษา

รายละเอียด วันที่ 21 มีนาคม 2567 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์อาคาร 11 ชั้น 5