Untitled Document

หัวข้อวันที่ 28 มีนาคม 2567 หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโท

รายละเอียด วันที่ 28 มีนาคม 2567 หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโท ณ ห้องประชุมห้องท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5