Untitled Document

หัวข้อจัดสอบพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท

รายละเอียด วันที่ 7 กันยายน 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ได้จัดสอบพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 ทั้งนี้ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)