Untitled Document

หัวข้อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม zoom

รายละเอียด วันที่ 6 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม zoom