Untitled Document

หัวข้อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาจิตวิทยา เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รายละเอียด วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ คณะครุศาสตร์ อาคาร 30 ชั้น 4