Untitled Document

หัวข้อวันที่ 2 กันยายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2564 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2564

รายละเอียด วันที่ 2 กันยายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2564 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2564 โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom