Untitled Document

หัวข้อวันที่ 10 กันยายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

รายละเอียด วันที่ 10 กันยายน 2564 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดสอบพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5