Untitled Document

หัวข้อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู

รายละเอียด วันที่ 2 ตุลาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลนฺ์ผ่านโปรแกรม google meet