Untitled Document

วันที่ 26 มกราคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ให้แก่นักศึกษาจีน

วันที่ 26 มกราคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้กับนักศึกษา

วันที่ 25 มกราคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับนักศึกษา

วันที่ 21 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination Q.E.)

วันที่ 21 มกราคม 2566 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดสัมมนาการบริหารการศึกษาในโครงการบริการแก่สังคม กิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 19-20 มกราคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท MBA

วันที่ 19 มกราคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ศิลปกรรมรำลึกวันคล้ายวันพิราลัย 2566

วันที่ 19 มกราคม 2566 ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมรองคณบดีและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวย ณ ศาลสมเด็จฯ บริเวณข้างสนามฟุตบอล ในวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

วันที่ 18 มกราคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะศึกษา จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ศิลปกรรมรำลึกวันคล้ายวันพิราลัย 2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการปรึกษา จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในกิจกรรมวัคซีนใจทางจิตวิทยาเพื่อค้นหาตนเอง เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นโดยใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา

วันที่ 16 มกราคม 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา จัดสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาประจำหลักสูตร

วันที่ 15 มกราคม 2566 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบประมวลความรู้ให้แก่นักศึกษาประจำหลักสูตร

วันที่ 14 มกราคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 มกราคม 2566 Mr.Adam Bryers ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ (International Account Manager) จาก Edith Cowan University, Perth, Australia เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 9 มกราคม 2566 ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Batangas State University The National Engineering University และ Lipa City Colleges ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ

วันที่ 9 มกราคม 2566 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาประจำหลักสูตร

วันที่ 7 มกราคม 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ดำเนินการจัดสอบประมวลความรู้ ให้แก่นักศึกษาประจำหลักสูตร รหัส 64

วันที่ 6 มกราคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุม "คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 1/2566"

วันที่ 4 มกราคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมพิจารณาชื่อเรื่องหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/2565 ผ่าน Zoom Cloud Meeting

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รับโล่รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการหารายได้จากการบริการวิชาการ จากท่านอธิการบดี และ ผศ.ดร.ธนภัทร จันทร์เจริญ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ, นางสาวสรัลรัตน์ รุ่งแสง รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 30 รูป ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เนื่องในโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ร่วมโครงการการบริการวิชาการสู่ชุมชน จัดทำวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ร่วมกันสวดมนต์อธิษฐานจิตภาวนาถวายพระพรขอให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 กิจกรรมวันที่ 2 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน จัดทำวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้คำแนะนำการทำงานวิจัยและตรวจเยี่ยมการให้คำปรึกษาของอาจารย์แต่ละกลุ่ม ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (MOU) 3 ฝ่าย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU) โดยท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา กับ Haojing college,Shaanxi University of Science and Technology และ Shaanxi Institute of Clothing Engineering

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จัด โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาครูด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและท้องถิ่น "การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จิตอาสาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและท้องถิ่น" ให้กับนักศึกษารหัส 64

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2565

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (MOU) ร่วมกับ Edith Cowan University (ECU), Australia

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ จัดสอบสารนิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 2 คน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 3/2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย ส่งทีมเข้าประกวดประดิษฐ์กระทง ในงานลอยกระทงรื่นเริง บันเทิงย้อนยุค บ้านสมเด็จฯ 65

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ พร้อมคณะ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม กิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จัดสอบปกป้องสารนิพนธ์ของนักศึกษาจำนวน 6 คน

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จัดสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 3 คน

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 30 กันยายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุม "คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 4/2565"

วันที่ 27 กันยายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

วันที่ 22 กันยายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการให้คณาจารย์และบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯได้ดำเนินการต่อไป

วันที่ 21 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ รศ.สมศรี ภัทรธรรม ภรรยาท่าน ศ.ดร.อภิชาต ภัทรธรรม กรรมการสภาวิชาการฯ

วันที่ 17 กันยายน 2565 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

วันที่ 16 กันยายน 2565 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 15 กันยายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และแหล่งเรียนรู้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 12 กันยายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

วันที่ 14 กันยายน บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทประจำหลักสูตร

วันที่ 2 กันยายน 2565 ภาพบรรยากาศการซ้อมใหญ่การรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต

วันที่ 1 กันยายน 2565 ภาพบรรยากาศวันแรกขอวการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมเป็นเจ้าภาพกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 4 (4th National Conference(Graduate School Conference 2022)

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหสบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะผู้บริหาร กรรมการบริหารหลักสูตร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกให้กับนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศและรายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2565

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบวัดระดับสมิทธิภาพภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมเตรียมความพร้อมวัดระดับสมิทธิภาพภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมในงานรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2565

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมต้อนรับอบอุ่นใจ เรียนรู้วัฒนธรรมไทย สานสายใยไทย-จีน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมประธานบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้กับ นางสาววิภาวี เจียมบุศย์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย จำนวน 2 คน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รับการตรวจประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 อาจารย์เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมการรับรู้แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รับการตรวจประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุม "คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 3/2565"

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยคณบดี และเจ้าหน้าที่ สักการะบวงสรวงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565หลักสูตรครึศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รับการตรวจประเมิรการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2564

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท 1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ณัฐมน พันธ์ุชาตรี ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ พร้อมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) MBA จัดประชุมนักศึกษารุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3

วันที่ 9 กรกฏาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน พร้อมคณะผู้บริหารสำนักฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565ผศ.ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว ผู้อำนวยการการศํนย์กาีศึกษาอู่ทองทวารวดี พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ดำเนินการจัดการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 3 กรกฏาคม 2565บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 2 กรกฏาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตัวแทนจากบริษัท Guangxi Haibo Education Management Group Co.,Ltd. เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คณากร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 อ.ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดำเนินการจัดการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปฺ์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ระดับหลักสูตร

วันที่ 28 มิถุนายน2565 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ดำเนินการทวนสอบตามมาตราฐานผลสัมฤทธิ์ฯ ประจำปีการศึกษา2564

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทประจำหลักสูตร

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ระดับหลักสูตร

วันที่ 22มิถุนายน2565 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ดำเนินการทวนสอบตามมาตราฐานผลสัมฤทธิ์ฯ ประจำปีการศึกษา2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 อ.ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อม ผศ.ดร.สุภาพร ศรีหามี รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักงานคณะครุศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 20 มิถุนายน 2565หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

วันที่ 20 มิถุนายน 2565ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ อ.ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 หลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบประมวลความรู้ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท รุ่น 631 กลุ่ม MICURR631-1 และกลุ่ม MICURR 631-2

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดชุดโครงการเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระยะที่ 2 )

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาของหลักสูตร เพื่อรับฟังการชี้แจง “แนวทางการจัดทำและการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์”

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและตัวแทนคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการอบรม โครงการประกันคุณภาพการศึกษา :กิจกรรมการอบรมแนวทางการเขียน Organizational Profile : OP และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

วันที่ 6 มิถุนายน 2565หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท ประจำหลักสูตร

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ภาควิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุชุมชนประสานมิตรและบางยี่เรือ เขตธนบุรี ด้วยศาสตร์แบบบูรณาการ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจุดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้อาจารย์ประจำที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ประจำบัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายชื่อ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ ให้กับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบริการสู่ชุมชนอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครู ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมนานาบุรี จ.ชุมพร

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

29 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดชุดโครงการเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ 29 เมษายน 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จัดสอบสารนิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร

วันที่ 17 เมษายน 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เย็นชุ่มฉ่ำใจเนื่องในวันสงกรานต์ ให้กับนักศึกษาต่างชาติผ่านระบบ Online

วันที่ 17 เมษายน 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เย็นชุ่มฉ่ำใจเนื่องในวันสงกรานต์ ให้กับนักศึกษาต่างชาติผ่านระบบ Online

วันที่ 8 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุม "คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 2/2565"

วันที่ 8 เมษายน 2565 รศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำคณะรองคณบดีและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย

วันที่ 5 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยและกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันที่ 5 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุม การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมงานวิจัย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ระยะที่ 1)

วันที่ 4 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 3 หลักสูตร

วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับภาควิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรม การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และเภสัชโภชนาอาหารเป็นยาป้องกันโรค ภายใต้โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุชุมชนประสานมิตร และบางยี่เรือ เขตธนบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 3 หลักสูตร

วันที่ 27 มีนาคม 2565 ภาควิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุชุมชนประสานมิตรและบางยี่เรือ เขตธนบุรี ด้วยศาสตร์แบบบูรณาการ "การวางแผนการเงิน"เงินทองต้องใส่ใจ"

วันที่ 25 มีนาคม 2565 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนร่วมกัยบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ เพื่อการเขียนวิทยานิพนธ์ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ เพื่อการเขียนวิทยานิพนธ์ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันที่ 20 มีนาคม 2565 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบวัดทักษะดิจิทัลตามแนวทางมาตรฐาน IC3

วันที่ 19 มีนาคม 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ได้จัดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examintion) ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร

วันที่ 19 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 2 (เฉพาะนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)

วันที่ 18 มีนาคม 2565บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฟังก์ชันของระบบ i-Thesis ในส่วนของผู้ที่ดูแลระบบ

วันที่ 17 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฟังก์ชันของระบบ i-Thesis

วันที่ 17 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมอาจารย์สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานประชุมเชิงวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "นวัตกรรมระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ ๑

วันที่ 11 มีนาคม 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ของหลักสูตรได้จัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงในการเตรียมตัวให้พร้อมกับการสอบ QE ให้กับนักศึกษา

วันที่ 8 มีนาคม 2565 ภาควิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุชุมชนประสานมิตรและบางยี่เรือ เขตธนบุรี

วันที่ 7 มีนาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จัดสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ให้นักศึกษาปริญญาโท

วันที่ 6 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 1

วันที่ 6 มีนาคม 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจ

วันที่ 5 มีนาคม 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) MBA จัดประชุมนักศึกษารุ่น 2

วันที่ 5 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 2 มีนาคม 2565 หลักสูตรแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิตและแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต จัดนิทรรศการหมอยาไทย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ภาควิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุชุมชนประสานมิตรและบางยี่เรือ เขตธนบุรี

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมอาจารย์สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาประจำหลักสูตร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ภาควิชาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพของผํ้สูงอายุชุมชนประสานมิต่และบางยี่เรือ เขตธนบุรี ด้วยศาสตร์ประยุกต์แบบบูรณาการให้แก่ อาจารย์ นักศึกษา อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วันที่ 20 กุมภาพันธ์2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยปี 2564 และแผนการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย ปี 2565 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 1/2565

วันเสาร์ที่ 5 และ วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนอบรมเตรียมความพร้อมทดสอบสมิทธิภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวไทยและต่างชาติ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมอาจารย์สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์

วันที่ 29 มกราคม 2565 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นำโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้จัดสอบ QE แก่นักศึกษาจีน รุ่น 1

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุม "ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2565"

วันที่ 26 มกราคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 25 มกราคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

วันที่ 23 มกราคม 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประชุมที่ปรึกษากับนักศึกษา MBA ครั้งที่ 2

วันที่ 19 มกราคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้ประสานงานด้านภาษาในการสรุปผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาต่างชาติในภาคเรียนที่1/2564

วันที่ 19 มกราคม 2565 ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวย ณ ศาลสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

ที่ 17 มกราคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยประชุมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom)

วันครู 16 มกราคม 2565 ศิษย์ขอกราบ คารวะ วันทา คุณครู ทุกท่าน ที่อบรม สั่งสอน ศิษย์ จนได้ดีทุกวันนี้ และมีศิษย์ต่อๆ มา ทั้งไทย และจีน ระลึกถึงพระคุณครูเสมอมา

วันที่ 14 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด ผู้ประสานงานนักศึกษา ป.โท สาขาหลักสูตรและการสอนได้จัดอบรมกิจกรรมเสริมความรู้ ให้นักศึกษา

วันที่ 12 มกราคม 2565 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 11 มกราคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษ

วันที่ 10 มกราคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 9 มกราคม 2565 หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพครู จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาครูด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและท้องถิ่น"

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดประชุมนักศึกษาเพื่อชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการจัดทำวิทยานิพนธ์

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รับโล่เกียรติยศหน่วยงานดีเด่นด้านการหารายได้จากการบริการวิชาการ ประจำปี 2564

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานทำบุญตักบาตรเนื่องในงานทำบุญปีใหม่

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

ในที่ 18 ธันวาคม 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดประชุมสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมอาจารย์ประจำสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยในเรื่องการจัดการหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 อาจารย์เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาประจำหลักสูตร

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมอาจารย์สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนนักศึกษาต่างชาติ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมอาจารย์สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 12.30 น. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ป.โท และ ป.เอก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "โครงการการบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ" ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2564

13 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ได้ประชุม เพื่อ "่ชี้แจงและเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ" ให้แก่นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดสอบพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination-QE) ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโท

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมจัดทำหลักสูตรทั้งระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาวิชาศิลปศึกษา

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู

วันที่ 30 กันยายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

วันที่ 10 กันยายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

วันที่ 7 กันยายน 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ได้จัดสอบพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท

วันที่ 4 กันยายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หลักสูตรแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย

วันที่ 2 กันยายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2564 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ด้านทักษะดิจิทัลตามแนวทางมาตรฐานของ IC3" ให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ชี้แจงแนวทางในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาใหม่

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู จัดปฐมนิเทศนักศึกษาของหลักสูตร

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2564

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยช่วงเช้าเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาไทย

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมเตรียมความพร้อมของคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ในการปฐมนิทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการทำงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 จ้ดอบรมโดยวิธีออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม zoom

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม zoom

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตรผ่านโปรแกรม zoom

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564 การอบรม การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ “How to Write a Standard English Abstract” ผ่านระบบออนไลน์ Voov Meeting

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ประชุม ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom)

จัดสอบพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 การตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 การสอบปากเปล่าสารนิพนธ์

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 การตรวจประเมินระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 บรรยากาศการอบรมออนไลน์

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ

2 วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสอบ BSRU-TEP (CEFR)

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ

วันที่ 13 ธันวาคม 2563 จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการเชิงรุกของโรงเรียน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณาจารย์สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 อบรมการใช้โปรแกรม iThesis

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ประชุมคณะทำงานล่ามแปลภาษา

วันที่ 30 กันยายน 2563 ประชุมคณะทำงานล่ามแปลภาษา

วันที่ 21 กันยายน 2563 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

วันที่ 20 กันยายน 2563 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนการสอน

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาด้วยโปรแกรม Ding talk

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ประชุมโครงการการบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 29 รูป

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยรับประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะดิจิทัล

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 จัดโครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 รับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตจัดสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรัยการเทียบโอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จัดประชุมเตรียมความพร้อม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำแผนและงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาจิตวิทยา เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมปาะธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 การทวนสอบฯของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา