ชนิดไฟล์

ชื่อเอกสาร

        เทคนิคการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ด้วยคู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual)   คลิกที่นี่
        การจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2564 ในโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ    คลิกที่นี่
        คู่มือการให้บริการของศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service)    คลิกที่นี่