วัตถุประสงค์ : บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ ให้นิสิต นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป ที่มาติดต่อหรือรับบริการของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยจะได้นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป