วัตถุประสงค์ : การเปิดให้บริการร้องทุกข์/ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้นิสิต นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป ได้สามารถร้องทุกข์/ร้องเรียนมายังหน่วยงานฯ ได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ที่มีการร้องเรียน ร้องทุกข์มีการติดตามมิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยฯ จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน

1. เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัด ในเรื่องดังต่อไปนี้

  • กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
  • กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  • ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
  • ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร
  • กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

2. เรื่องที่ร้องทุกข์/ ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น

3. การใช้บริการร้องทุกข์/ ร้องเรียน มหาวิทยาลัยฯ ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง

ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน

1. ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเองที่ สำนักงานอธิการบดี 

2. ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางจดหมาย งานธุรการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

3. ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-2473-7000 ต่อ 1810

4. ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่าน Website http://www.http://grad.bsru.ac.th

การร้องทุกข์ / ร้องเรียน ทางอินเตอร์เน็ต เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน

ประการที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ประการที่ 2 การทุจริตมิชอบ

ประการที่ 3 ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ประการที่ 4 ถูกกลั่นแกล้ง

ประการที่ 5 เรื่องอื่นๆ  กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น  ต้องการสอบถามปัญหา / แนะนำ / ร้องเรียน