ชนิดไฟล์

ชื่อเอกสาร

แบบสรุปการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์

แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (PDF)

แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาไทย (PDF)

แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาไทย

แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (PDF)

แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สำหรับนักศึกษาไทย (PDF)

แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สำหรับนักศึกษาไทย

คู่มือการพิมพ์สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์

Thesis proposal manual (Chapter1-3)

Thesis report manual (Chapter1-5)

บฑ.1 การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์และกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

บฑ.2 การเสนอขออนุมัติจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

บฑ.3 ผลการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

บฑ.4 แบบบันทึกการแก้ไขการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

บฑ.5 แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

บฑ.6 แบบขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

บฑ.7 ผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

บฑ.8 แบบบันทึกการแก้ไขการสอบปาเปล่าวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

บฑ. 10 แบบรับ-ส่งวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์