ชนิดไฟล์

ชื่อเอกสาร

แบบฟอร์มสำหรับรายงานข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ประกอบการขอจบการศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับรายงานข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ประกอบการขอจบการศึกษา (PDF)

หนังสือรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ภาษาไทย

หนังสือรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ภาษาไทย (PDF)

หนังสือรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ

หนังสือรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ (PDF)

แบบสรุปการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์

แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (PDF)

แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาไทย (PDF)

แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาไทย

แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (PDF)

แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สำหรับนักศึกษาไทย (PDF)

แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สำหรับนักศึกษาไทย

คู่มือการพิมพ์สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์

Thesis proposal manual (Chapter1-3)

Thesis report manual (Chapter1-5)

บฑ.1 การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์และกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

บฑ.2 การเสนอขออนุมัติจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

บฑ.3 ผลการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

บฑ.4 แบบบันทึกการแก้ไขการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

บฑ.5 แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

บฑ.6 แบบขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

บฑ.7 ผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

บฑ.8 แบบบันทึกการแก้ไขการสอบปาเปล่าวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

บฑ. 10 แบบรับ-ส่งวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์