ชนิดไฟล์

ชื่อเอกสาร

ขั้นตอนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาษาจีน)

ขั้นตอนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาษาไทย)

ขั้นตอนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

รูปแบบฟ้อน TH SarabunPSK

คู่มือนักศึกษา

บฑ.11 คำร้องขอจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บฑ.12 คำร้องทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา

บฑ.14 คำร้องขอใบรับรองระดับบัณฑิตศึกษา

บฑ.16 การเทียบโอนความรู้ฯ

เกณฑ์มาตาฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

ข้อบังคับ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การเทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับบัณฑิตศึกษา

คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา

คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา