หลักสูตรปริญญาโท

     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตถกรรมการจัดการเรียนรู้

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล

     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่

     หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา

     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา